Umíte být "streamlining"

11.11.2011 -
Vodní prostředí má své zákonitosti, které je potřebné respektovat od období pouhého učení se plavat až po mistrovský výkon ve sportovním pojetí. Voda - vodní prostředí, které má přibližně asi 1000 krát větší hustotu než vzduch, klade plavci při plavání odpor, brzdí jej, ale zároveň mu tím umožňuje pohyb - tzn. plavání.

Rychlost plavecké lokomoce závisí na schopnostech plavce efektivně využít záběrových pohybů k vytvoření co největší a správně orientované propulzní (hnací) síly, která jeho tělo následně zrychluje směrem vpřed. Dále závisí i na schopnostech plavce maximálně redukovat odpor - brzdící sílu, která působí za pohybu neustále na tělo plavce a to vždy proti směru pohybu.

Okénko z biomechaniky plavání

1a)

1b)
Představme si, že se voda skládá z malých molekul, jejich dráhu při pohybu nazýváme proudnicí. V případě, že proudnice při plavání kopírují tvar těla, hovoříme o proudění laminárním (obr. 1a), při kterém se dráhy sousedních částic vody  pohybují ve vrstvách rovnoběžných a nepřecházejí z jedné vrstvy do druhé. Toto proudění je pro plavce z hlediska velikosti odporu výhodnější. V případě, že pohyb částic vody (molekul) má charakter neuspořádaný, tzn. kolem plavce se vytvářejí víry se vzduchovými bublinami, částice si navzájem narušují proudnicovou dráhu, hovoříme o proudění turbulentním (obr. 1b), z pohledu plavání méně výhodném, které je dále doprovázeno zvýšeným tlakem před pohybujícím se plavcem a sníženým tlakem za tělem plavce. Molekuly vody, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti těla plavce dále vytvářejí velmi tenkou vrstvičku, která přilne k tělu (má vzhledem k pohybu těla nulovou rychlost - plavec ji táhne s sebou). Vzdálenější částice se pohybují po těchto "přilepených" molekulách a s rostoucí vzdáleností od těla se jejich rychlost zvyšuje. Odpor vody proto chápeme v těsné souvislosti s viskozitou vody.

Na výsledné velikosti odporu prostředí (vody ) se podílí několik relativně samostatných složek. Jedná se o třecí odpor (způsob obtékání vody okolo plavce ve spojitosti s velikostí plochy a strukturou povrchu těla a rychlostí pohybu), vlnový odpor (vzniká při tvorbě vln při plavání na hladině) a o odpor tvarový (závislý mimo jiné na tvaru těla plavce, jeho poloze vůči proudící vodě a na štíhlosti neboli poměru mezi délkou a největší šířkou ponořené části těla plavce).

Eliminaci těchto sil uplatňujeme při plavání především prostřednictvím správné techniky. Udává se, že odpor vody vzrůstá s druhou mocninou rychlosti. Snaha o snížení odporu vodního prostředí vystupuje také do popředí v momentech, kdy plavec nezabírá (mezizáběrová přestávka) a nebo v době, kdy plavec využívá pohybu setrvačností po odraze od obrátkové stěny nebo po startu, kdy rychlost plavecké lokomoce plavce ve vodě je větší než při samotném plavání.

Jaký být - co je ideální
Pro pohyb ve vodě se ukazuje výhodné, aby těleso v našem případě plavec měl zaoblený tvar klínovitého charakteru s co nejmenšími hodnotami příčného průřezu ve vertikálním i horizontálním směru. Příznivě se projevuje i vyšší tělesná výška postavy a menší velikost plochy povrchu těla. Tělesné parametry však u konkrétního plavce jen těžko můžeme ovlivňovat. Můžeme však z hlediska biomechanického ovlivnit, jak nám současná plavecká praxe ukazuje charakter povrchu těla  (přilnavé plavky z vhodného materiálu s co největší mírou pokrytí částí těla, silikonové plavecké čepičky  či již běžné u vrcholových plavců holení těla), ale především však  pohybové chování - polohu těla, úhlové poměry jeho segmentů, dále tvar, polohu záběrových ploch a úhlové poměry končetin , tak aby naše tělo jako celek se co nejvíce přibližovalo ideálnímu tělesu s co nejmenším odporem.  V tomto příspěvku se nezaobíráme záběrovými pohyby, které pro uplatnění záběrové síly naopak odpor vody ve smyslu opory potřebují.

Hydrodynamická poloha
V zahraniční literatuře se setkáváme s pojmem "streamlining" pozice. V překladu to znamená proudnicová či hydrodynamická poloha, která zajišťuje ve vodním prostředí při pohybu co nejmenší odpor.

Tělo je rovné , úzké, hladké, optimálně vytažené, žádná část těla kontrastně nevyčnívá a proudící voda může bez překážek  " klouzat " po plavcově těle

Dlaň jedné ruky leží přitisknuta na hřbetu druhé ruky, palec horní ruky obepíná malíkovou hranu spodní ruky (obr. 3). Vzpažené paže jsou napnuté, vytažené spolu z rameny podél a mírně za hlavou, tak aby "otvor", který se tímto vytvoří nad hlavou plavce byl co nejmenší. Hlava zůstává v prodloužení trupu. Tělo neprohýbáme v bedrech ani vědomě nestahujeme břišní svaly. Dolní končetiny jsou natažené s maximální extenzí v hlezenním kloubu. Plavec má pocit prodloužení svého těla.Základem pro tuto pozici se může stát dokonalé zvládnutí splývavé polohy.

Hydrodynamická poloha nachází zásadní uplatnění v momentech odrazu, při pohybu plavce setrvačností vlivem zvýšené rychlosti při startu, po obrátkách, ale i při zvýšení  rychlosti vlivem mohutnosti záběrů končetin (např. u prsou ) nebo  při využívání vlnivých pohybů dolních končetin pod vodou. Zároveň všechny nezáběrové, ale při tom nevyhnutelné pohyby, které je nucen plavec vykonávat pod hladinou, by se měly uskutečňovat co nejblíže u těla tak, aby docházelo k co nejmenším odchylkám od této polohy.Cvičení pro " uvědomění si "a nácvik hydrodynamické polohy ( HP ):

Na suchu:

 • strečinková cvičení pro uvolnění ramenního a hlezenního kloubu
 • leh na zádech (na břiše ) v HP samostatně nebo s dopomocí / spolucvičící navodí vytažení tahem za horní a dolní končetiny
 • HP ve stoji, ve výponu, maximální vytažení paží
 • výskoky z podřepu, ze dřepu do HP / trup a horní končetiny již před odrazem zaujímají správnou pozici - viz. výše
 • výskoky z podřepu, ze dřepu do HP se zátěží kolem pasu / přiměřená k věku a schopnostem plavce /
 • HP závěsem nadhmatem na doskočné hrazdě (tyči) s překřížením horních končetin
 • kolem doskočné hrazdy obtočíme švihadlo ( gumový pás ), plavec po uchopení gumy  provede podřep s maximálním propnutím trupu a paží (překřížené )
 • plavec uchopí gumový pás, střední část pásu podvlékne pod svá chodidla ( prsty nohou ), z podřepu přechází energicky do stoje (do výponu ) - trup se nepředklání,  v podřepu je gumový pás bez pnutí


(Ilona Hlaváčková)

Ve vodě:

 • plavec po odrazu setrvává v HP pod hladinou do úplného zastavení, snaha po prodlužování takto překonané vzdálenosti
 • kontrastní cvičení (střídáme výše uvedené cvičení / správné provedení / s vědomě chybným provedením):
 •   odraz do hladiny
 • při odrazu nebo po odrazu pokrčit paže v loktech pod různými úhly až do pozice , kdy se prsty rukou dotýkají čela
 • při odrazu nebo po odrazu oddálit paže od sebe v šíři ramen, upažit, upažit povýš, oddálit paže ve směru vertikálním
 • při odrazu nebo po odrazu oddálit prsty u rukou od sebe
 • při odrazu paže v připažení
 • při odrazu nebo po odrazu záklon hlavy,  předklon hlavy 
 • po odrazu pokrčit dolní končetiny v kolenním kloubu (flexe)
 • po odrazu přitáhnout nárty k bércům (flexe) - tzv. fajfky
 • po odrazu oddálit od sebe dolní končetiny 
 • po odrazu plavec provede jeden prsařský záběr horními končetinami až ke stehnům a zpět
 • s nataženými pažemi vedle těla
 • s pokrčenými pažemi vedle těla
 • s pokrčenými pažemi, ruce u těla, lokty oddálené od těla
 • s pokrčenými pažemi těsně u těla
 • odraz do HP proti odporu na gumovém závěsu
 • plavec na gumovém závěsu provede na protilehlé obrátkové stěně ( než je připnut závěs ) obrátku - např. kotoulovou, vlivem přitahování je nucen co nejrychleji zaujmout HP
 • po odrazu do HP a pohybu setrvačností pod vodou plavec  připojuje záběrové pohyby dolních končetin ( kraulové, delfínové ) - možno plavat i s ploutvemi nebo s různým úsilím
 • vybraná cvičení lze aplikovat v poloze na prsou, na zádech, na boku další cvičení ve vodě .
 • odrazy ode dna  - ze dřepu, z podřepu, při protnutí hladiny tělo plavce zaujímá HP, snaha o co největší vynoření
 • plavec ve stoje u stěny bazénu zaujme vertikálně HP, trenér - druhý plavec jej uchopí za paže a tahem ho zvedá vzhůru, plavec je pasivní.

Hydronamická poloha ve sportovní přípravě

Učení, zvládnutí a zdokonalování hydrodynamické polohy zařazujeme do programu všech etap plaveckého tréninku. V základní etapě tréninku, navazující na plaveckou výuku, využíváme dovednosti splývavé polohy těla na hladině k dalšímu hlubšímu vnímání a "sživání" plavce s vodním prostředím na základě vlastních zkušeností pomocí široké škály cvičení.

Ve specializované etapě zdokonalujeme provedení hydrodynamické polohy

zkvalitňováním a důsledným procvičováním této dovednosti, a to i ve vztahu ke změnám růstových a funkčních parametrů a k rozvoji pohybových schopností tak, aby se její uplatnění začalo promítat do závodního výkonu.
Dokonalé provedení  a velmi efektivní využití hydrodynamické polohy, s kterým se setkáváme u předních světových plavců, předpokládá cílený rozvoj a záměrné zdokonalování i ve vrcholové sportovní přípravě, kde se stává nedílnou součástí technické přípravy.

Reference:
Hull, M. Stretching - for exellent upper body streamlining. Swimming technique, 4, 1995, s. 21 - 23.
Jasan, L. Fyzikální zákonitosti plaveckého prostředí. 1.vyd. Praha : KPS UK FTVS, 1996. 38s.
Macejková, Y., Hlavatý, R. Biomechanika a technika plaveckých způsobů. Bratislava : UK,FTVS a Slovenská plavecká federace, 1999. 31s.
Rutemiller, B. 9 great drills - weicht belt. Technique (Winter) , 1996, s.14 - 16.

Text: Mgr. Jitka Pokorná, Mgr. Dan Jurák, katedra plaveckých sportů FTVS UK

 
Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
11.11.11Umíte být "streamlining"
13.12.10Cvičení pro rozvoj pocitu vody
Přečteno 17177x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
23.11.20Trenéři...krátké zamyšlení nad tím, na co nám jsou
29.12.19Běžky, ANO! Samota je někdy nejlepší přítel!
20.11.19“KOLCE“ …i bez sněhu můžete trénovat na…
22.10.13Suchá příprava v plavání
26.6.13Zásady sportovního tréninku.
16.1.13Jak Australané trénují - trénink plavání (vytrvalci)
10.2.12Předcházejte poranění ramene.
20.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vám pomohou zvítězit, II. díl.
13.1.12Vnitřní řeč - Myšlenky, které vás porazí, I. díl
6.1.12Jak se rodí šampioni /plavání/ - ohlednutí